ஹெலனிஸ்டிக்

ஹெலனிஸ்டிக் ஜாதக விளக்கப்படம்.

ஜாதகம், மேற்கத்திய, ஹெலனிஸ்டிக், ஜாதக விளக்கப்படங்கள், ஹாலோகிராபிகல் (டெக்ரோ) என்ற சொற்களுடன் 'ஐ' சின்னம். விளக்கப்படத்தின் தொடக்கத்தில் இரண்டு புள்ளிகள் கீழே சுட்டிக்காட்டப்பட்டு, முதல் புள்ளிகள் மேலே சுட்டிக்காட்டப்பட்டு நான்காவது புள்ளி கீழே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.